ExpressPrint změnil své jméno na Expresta. Chcete vědět víc? Klikněte sem

Obchodní podmínky

1. Objednávka

Kupní smlouva, na základě které je realizovaný prodej zboží dodavatele zákazníkovi, vzniká závazným potvrzením objednávky dodavatelem. Automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje telefonické potvrzení, případně e-mailové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky skrze elektronický objednávkový formulář.

Kontakt nutný k potvrzení objednávky činí zpravidla dodavatel, jako prodávající, po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Dodavatelem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany. Dodavatel je vázán dohodnutými podmínkami plnění, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení ze strany zákazníka a pokud zákazník poskytne dodavateli součinnost nutnou k splnění kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy se zákazník a dodavatel musí dohodnout alespoň na nezbytných náležitostech smlouvy. Za nezbytné náležitosti se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena zboží včetně ceny dopravy (cena dopravy se řídí ceníkem) a termín doručení.

Po odeslání a schválení objednávky se zákazníkovi prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky ozve grafik, který mu vyhotoví návrh, případně projedná hotový návrh. Finální návrh grafik odešle ke schválení zákazníkovi. Po schválení návrhu zákazníkem se objednávka odešle k tisku. Za jakékoli chyby v návrhu, které byly zákazníkem odsouhlaseny, nese odpovědnost výlučně zákazník.

Po schválení návrhu se objednávka vytiskne. V případě doručení kurýrem nebo spediční službou obdrží zákazník po odeslání SMS a e-mail s informacemi o přepravované zásilce.

Zákazník plně odpovídá za podklady, které dodavateli poskytl za účelem realizace objednávky. Poskytnuté podklady jsou v souladu se zákonem o ochraně autorských práv. Grafické návrhy v online editoru i návrhy od grafika zdarma jsou majetkem dodavatele a slouží výhradně pro tiskové potřeby dodavatele, zákazníkovi se neposkytují.

2. Poskytování slev a bonusů

Internetový obchod Expresta může poskytnout množstevní slevy, věrnostní slevy, slevy z grafických prací nebo slevy při objednávce více druhů téhož produktu. Na webové stránce Expresta najdete aktuální podmínky slev.

Internetový obchod Expresta může také generovat slevové kódy nebo vydat karty se slevovými kódy se slevou v rozmezí 1% až 100%.

Jednotlivé slevy nelze kombinovat.

3. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší (po domluvě se zákazníkem).

Termín nemusí být vzhledem ke krátkosti dodací lhůty garantován v případě náhlých událostí znemožňujících včasné plnění, jako jsou například poruchy na technických zařízeních provádějících zakázku.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Zboží se považuje za dodané / předané jeho předáním k přepravě nebo uložením na pobočce při osobním odběru. Dopravu na adresu určení zajišťuje přepravní společnost vybraná zákazníkem z možností nabízených dodavatelem. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Dodavatel zajišťuje rozvoz zboží po celé České republice. Konkrétní způsob dodání si zákazník zvolí v nákupním košíku v části Doprava.

Dodavatel má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží navzdory vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něj spravedlivě požadovat, pokud není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami, kvalitě nebo ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedomluví na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na ním určený účet, pokud se s dodavatelem nedomluví jinak.

Zákazník má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky ještě předtím, než byly provedeny jakékoliv práce (např. grafické práce, příprava pro tisk, tisk a jiné) na objednávce. V případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený účet, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak.

Pokud zákazník neposkytne dodavateli potřebnou součinnost pro dokončení objednávky (odsouhlasení do tisku, úhrada zálohy, poskytnutí podkladů a jiné) nejpozději do 14 dnů od zadání objednávky, dodavatel má právo vůči zákazníkovi uplatnit smluvní pokutu ve výši dohodnuté ceny objednávky a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit. Dodavatel má rovněž právo na náhradu škody, jež svou výší převyšuje dohodnutou výši smluvní pokuty.

4. Doprava

Doprava zboží je zajišťována kurýrními společnostmi: PPL, DHL, GLS nebo Geis.
Cena dopravy se liší na základě zvoleného způsobu přepravy, hmotnosti, velikosti zásilky a země doručení. Způsob dopravy si můžete vybrat přímo během objednávání v nákupním košíku v části Doprava. Na webové stránce Expresta najdete kompletní ceník dopravy.

Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží ze strany domluveného přepravce, za škody způsobené neadekvátním zacházením ze strany přepravce a za nedoručení z důvodu nepředvídatelných překážek nebo uvedení nesprávné adresy kupujícího.

V případě, že zákazník nepřevezme od kurýra zboží, které není poškozeno a které splňuje všechny podmínky převzetí, chápe se toto jako porušení kupní smlouvy a dodavatel má právo za takové porušení požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši ceníkové ceny zboží a ceny za dopravu. Dodavatel má rovněž právo na náhradu škody, jež svou výši převyšuje dohodnutou výši smluvní pokuty.

5. Platba za zboží

Všechny ceny zboží a služeb a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

Za zboží může kupující zaplatit okamžitě online, a to kartou nebo převodem přes služby platebních bran Mojeplatba, Platba 24, Raiffeisen bank, Fio banka, mBank, PayPal nebo CardPay. Může také zaplatit i dobírkou (+ 25 Kč včetně DPH) nebo převodem na účet:
5621686001/5500
(zákazník je povinen zadat správný variabilní symbol, který je uveden na faktuře).

Při platbě převodem je zákazník povinen uhradit dlužnou částku na základě faktury, kterou zákazníkovi dle jeho výběru zašle dodavatel buď formou e-mailu, nebo spolu s objednaným zbožím na adresu uvedenou v objednávce.

V případě, že z technických nebo jiných důvodů zákazník nebyl schopen fakturu přijmout, je povinen o tom bezodkladně informovat prodávajícího, tak, aby se zákazník dostal k úhradě faktury ještě před její splatností.

Faktura má splatnost 14 dnů od jejího vystavení. V případě, že faktura není rozporovaná do data splatnosti, má se za to, že je správná a její neuhrazení ve lhůtě splatnosti má za následek vznik povinnosti zákazníka uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Dodavatel má právo upozornit zákazníka na prodlení prostřednictvím svého správce pohledávek, formou upomínky, a to poštou nebo formou SMS.

Částky účtované za upomínky a úroky z prodlení se účtují kvůli pokrytí nákladů na správu pohledávek, proto vás žádáme, abyste faktury uhrazovali ve lhůtě splatnosti a abychom předešli vzájemným problémům.

V případě, že zaplacení faktury brání jakákoliv překážka, prosím v rámci splatnosti nás o tom informujte. Vždy jsme před upomínkami ochotni domluvit se a našemu klientovi vyjít vstříc.

6. Reklamační řád

Odpovědnost za vady
Na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Expresta se vztahuje zákonná odpovědnost za vady, které má zboží v době dodání, byť se vada projeví později. Doba pro uplatnění práv z vad dodaného zboží začíná plynout ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Bezprostředně po doručení zásilky zákazníkovi je zákazník povinen si zkontrolovat kompletnost objednávky a případné nedostatky ihned nahlásit dodavateli, a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nekompletnosti objednávky nemusí být uznány.

Dodavatel není povinen uznat reklamaci těch vad, které zákazník mohl zjistit bezprostřední kontrolou kompletnosti dodávky, avšak tuto kontrolu neuskutečnil včas nebo včas neoznámil zjištěné vady dodavateli.

Jakékoliv další vady je zákazník povinen oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co zákazník mohl existenci dané věci zjistit při vynaložení dostatečné péče, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

V případě vad dodaného zboží má zákazník právo na odstranění vad zboží (a to i opakovaně) nebo slevu z ceny zboží. V případě, že existenci vady zboží lze posoudit jako podstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, kdy zvolí odstranění vad zboží a dodavatel tyto vady v přiměřené lhůtě neodstraní.

Pokud má zákazník postavení spotřebitele, má zákazník kromě práva na odstranění vad zboží a slevu z ceny zboží i práva uvedená v § 2106 a 2107 občanského zákoníku.

Práva z vad dodaného zboží vyřizuje provozovatel internetového obchodu. Zákazník dále bere na vědomí, že osobou, která je dodavatelem pověřená k odstraňování vad zboží a posudků je: Europapier Slovensko, s.r.o., SCP PAPIER, a. s., Antalis a.s. a DataLine Technology, a.s.

Reklamace zboží

Zákazník bere na vědomí, že dodavatel si vyhrazuje právo za účelem posouzení oprávněnosti reklamace požadovat zaslání reklamovaného zboží zákazníkem dodavateli. Zákazník se může informovat o stavu reklamace na telefonním čísle 210 012 300 a e-mailem na adrese reklamace@expresta.cz.

Zrychlený online postup při reklamaci:
Pro rychlé a snadné uplatnění reklamace postupujte podle tohoto návodu.

Standardní postup při reklamaci:

1.Zákazník uplatní reklamaci písemnou formou dopisem zaslaným na adresu Expresta s.r.o., Squarebizz Bory, Devínska Nová Ves 7465, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, nebo e-mailem na reklamace@expresta.cz, ve kterém specifikuje reklamovanou vadu a zadá své kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresu a číslo bankovního účtu).

2. Součástí písemného uplatnění reklamace musí být fotodokumentace reklamované vady a doklad o zaplacení za reklamované zboží.

3. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace je zákazník na požádání rovněž povinen zaslat reklamované zboží dodavateli. V takovém případě zákazník zboží řádně zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškození při přepravě a tuto zásilku doručí na adresu dodavatele: Expresta s.r.o., Squarebizz Bory, Devínska Nová Ves 7465, 841 07 Bratislava, Slovenská republika. Zásilku se zbožím doporučujeme pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

4. Po obdržení reklamace a v případě žádosti o zaslání reklamovaného zboží rovněž po obdržení zásilky s reklamovaným zbožím dodavatel vystaví reklamační protokol, který následně pošle zákazníkovi e-mailem na jím uvedenou adresu v reklamačním dopise/e-mailu.

5. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud má zákazník postavení spotřebitele, má po uplynutí této lhůty práva uvedena v § 2106 občanského zákoníku.

6. O výsledku reklamace bude zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol.

7. V případě odstranění vad zboží bude případné nově dodané nebo doplněné zboží zasláno zákazníkovi na náklady dodavatele.

V případě, kdy zákazník v souladu s těmito obchodnými podmínkami důvodně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, bude mu vrácena zaplacená cena zboží, a to převodem na účet zákazníka nejpozději do 7 dnů od ukončení reklamačního řízení.

Na zboží a služby tisku může zákazník uplatnit práva z vad zboží jen v případě, že na žádost dodavatele doručí dodavateli všechny kusy reklamované položky.

Reklamace nekompletní zásilky

Po doručení zásilky zákazníkovi je zákazník povinen si zkontrolovat kompletnost zásilky v porovnání s objednávkou. Případné nedostatky je povinen hlásit ihned dodavateli do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nemusí být uznány.

Reklamace mechanického poškození z přepravy

Dodavatel je povinen zabalit zboží tak, aby nevznikla na zboží škoda během přepravy. Stejně tak je povinen spolu se zbožím dodat fakturu, kterou zákazníkovi dle jeho výběru zašle buď formou e-mailu nebo spolu s objednaným zbožím.

Zákazník je povinen zkontrolovat obal a obsah zásilky a převzít ji jen v případě, že není poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s kurýrem protokol o škodě nebo odmítnout převzetí zásilky.

Zákazník je povinen za zboží řádně zaplatit nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře.

Mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutné nahlásit dodavateli okamžitě po převzetí zásilky. Pozdější reklamace takového charakteru nebudou akceptované s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

7. Odstoupení od smlouvy

Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že objednané zboží je obvykle vyhotoveno a dodáno dle vlastní specifikace a přání zákazníka (např. tiskoviny, grafické návrhy apod.), a to včetně případů, kdy grafický návrh pro zákazníka vytváří grafik dodavatele. Pouze v případě, že zákazník má postavení spotřebitele a objednané zboží nemá povahu zboží vyhotoveného a dodaného dle vlastní specifikace zákazníka, má zákazník právo písemně (dopisem nebo e-mailem) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

V takovém případě je zákazník povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit dodané zboží, přičemž ve stejné lhůtě vrátí zákazníkovi dodavatel cenu objednaného zboží včetně nákladů dopravy nejlevnějším způsobem, který dodavatel nabízí. Způsob vrácení peněz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8. Závěrečná ustanovení

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto podmínek ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nemá neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Pokud má zákazník postavení spotřebitele a pokud příslušné zákonné předpisy neumožňují odchýlení se od těchto zákonných ustanovení v neprospěch spotřebitele, uplatní se tyto obchodní podmínky v co nejširším přípustném rozsahu.

Práva a povinnost z kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2023