Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Expresta s.r.o. se sídlem Martina Granca 3615/15, 84102 Bratislava, identifikační číslo: 43954782, DIČ: SK2022532600, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka 50241/B (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.expresta.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka

2.1. Kupní smlouva, na základě které je realizovaný prodej zboží dodavatele zákazníkovi, vzniká závazným potvrzením objednávky dodavatelem. Automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje telefonické potvrzení, případně e-mailové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky skrze elektronický objednávkový formulář.

2.2. Kontakt nutný k potvrzení objednávky činí zpravidla dodavatel, jako prodávající, po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Dodavatelem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany. Dodavatel je vázán dohodnutými podmínkami plnění, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení ze strany zákazníka a pokud zákazník poskytne dodavateli součinnost nutnou k splnění kupní smlouvy.

2.3. K uzavření kupní smlouvy se zákazník a dodavatel musí dohodnout alespoň na nezbytných náležitostech smlouvy. Za nezbytné náležitosti se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena zboží včetně ceny dopravy (cena dopravy se řídí ceníkem) a termín doručení.

2.4. Po odeslání a schválení objednávky se zákazníkovi prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky ozve grafik, který mu vyhotoví návrh, případně projedná hotový návrh. Finální návrh grafik odešle ke schválení zákazníkovi. Po schválení návrhu zákazníkem se objednávka odešle k tisku. Za jakékoli chyby v návrhu, které byly zákazníkem odsouhlaseny, nese odpovědnost výlučně zákazník.

2.5. Po schválení návrhu se objednávka vytiskne. V případě doručení kurýrem nebo spediční službou obdrží zákazník po odeslání SMS a e-mail s informacemi o přepravované zásilce.

2.6. Zákazník plně odpovídá za podklady, které dodavateli poskytl za účelem realizace objednávky. Poskytnuté podklady jsou v souladu se zákonem o ochraně autorských práv. Grafické návrhy v online editoru i návrhy od grafika zdarma jsou majetkem dodavatele a slouží výhradně pro tiskové potřeby dodavatele, zákazníkovi se neposkytují.

3. Poskytování slev a bonusů

3.1. Internetový obchod Expresta může poskytnout množstevní slevy, věrnostní slevy, slevy z grafických prací nebo slevy při objednávce více druhů téhož produktu. Na webové stránce Expresta najdete aktuální podmínky slev.

3.2. Internetový obchod Expresta může také generovat slevové kódy nebo vydat karty se slevovými kódy se slevou v rozmezí 1% až 100%.

3.3. Jednotlivé slevy nelze kombinovat.

4. Dodací podmínky

4.1. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší (po domluvě se zákazníkem).

4.2. Termín nemusí být vzhledem ke krátkosti dodací lhůty garantován v případě náhlých událostí znemožňujících včasné plnění, jako jsou například poruchy na technických zařízeních provádějících zakázku.

4.3. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Zboží se považuje za dodané / předané jeho předáním k přepravě nebo uložením na pobočce při osobním odběru. Dopravu na adresu určení zajišťuje přepravní společnost vybraná zákazníkem z možností nabízených dodavatelem. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

4.4. Dodavatel zajišťuje rozvoz zboží po celé České republice. Konkrétní způsob dodání si zákazník zvolí v nákupním košíku v části Doprava.

4.5. Dodavatel má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží navzdory vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něj spravedlivě požadovat, pokud není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami, kvalitě nebo ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedomluví na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na ním určený účet, pokud se s dodavatelem nedomluví jinak.

4.6. Zákazník má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky ještě předtím, než byly provedeny jakékoliv práce (např. grafické práce, příprava pro tisk, tisk a jiné) na objednávce. V případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený účet, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak.

4.7. Pokud zákazník neposkytne dodavateli potřebnou součinnost pro dokončení objednávky (odsouhlasení do tisku, úhrada zálohy, poskytnutí podkladů a jiné) nejpozději do 14 dnů od zadání objednávky bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, smluvní strany se dohodly, že kupující zaplatí storno poplatek maximálně ve výši reálných nákladů, které dodavateli vznikly s objednávkou, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

5. Doprava

5.1. Doprava zboží je zajišťována kurýrními společnostmi: PPL, DHL, GLS nebo Geis.
5.2. Cena dopravy se liší na základě zvoleného způsobu přepravy, hmotnosti, velikosti zásilky a země doručení. Způsob dopravy si můžete vybrat přímo během objednávání v nákupním košíku v části Doprava. Na webové stránce Expresta najdete kompletní ceník dopravy.

5.3. Dodavatel nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží ze strany domluveného přepravce, za škody způsobené neadekvátním zacházením ze strany přepravce a za nedoručení z důvodu nepředvídatelných překážek nebo uvedení nesprávné adresy kupujícího.

5.4. V případě, že zákazník nepřevezme od kurýra zboží, které není poškozeno a které splňuje všechny podmínky převzetí, chápe se toto jako porušení kupní smlouvy a dodavatel má právo za takové porušení požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši ceníkové ceny zboží a ceny za dopravu. Dodavatel má rovněž právo na náhradu škody, jež svou výši převyšuje dohodnutou výši smluvní pokuty.

6. Platba za zboží

6.1. Všechny ceny zboží a služeb a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

6.2. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

6.3. Za zboží může kupující zaplatit okamžitě online kartou přes službu CardPay nebo okamžitě online převodem přes služby platebních bran Mojeplatba, Platba 24, Raiffeisen bank nebo Fio banka. Může také zaplatit i dobírkou (+ 39 Kč včetně DPH).

6.4. Při platbě na fakturu je zákazník povinen uhradit dlužnou částku na základě faktury, kterou zákazníkovi dle jeho výběru zašle dodavatel buď formou e-mailu, nebo spolu s objednaným zbožím na adresu uvedenou v objednávce.

6.5. V případě, že z technických nebo jiných důvodů zákazník nebyl schopen fakturu přijmout, je povinen o tom bezodkladně informovat dodavatele, tak, aby se zákazník dostal k úhradě faktury ještě před její splatností.

6.6. Faktura má splatnost 14 dnů od jejího vystavení. V případě, že faktura není rozporovaná do data splatnosti, má se za to, že je správná a její neuhrazení ve lhůtě splatnosti má za následek vznik povinnosti zákazníka uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Dodavatel má právo upozornit zákazníka na prodlení prostřednictvím svého správce pohledávek, formou upomínky, a to poštou nebo formou SMS.

6.7. Částky účtované za upomínky a úroky z prodlení se účtují kvůli pokrytí nákladů na správu pohledávek, proto vás žádáme, abyste faktury uhrazovali ve lhůtě splatnosti a abychom předešli vzájemným problémům.

6.8. V případě, že zaplacení faktury brání jakákoliv překážka, prosím v rámci splatnosti nás o tom informujte. Vždy jsme před upomínkami ochotni domluvit se a našemu klientovi vyjít vstříc.

7. Reklamační řád

7.1. Odpovědnost za vady
7.1.1. Na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Expresta se vztahuje zákonná odpovědnost za vady, které má zboží v době dodání, byť se vada projeví později. Doba pro uplatnění práv z vad dodaného zboží začíná plynout ode dne převzetí zboží zákazníkem.

7.1.2. Bezprostředně po doručení zásilky zákazníkovi je zákazník povinen si zkontrolovat kompletnost objednávky a případné nedostatky ihned nahlásit dodavateli, a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nekompletnosti objednávky nemusí být uznány.

7.1.3. Dodavatel není povinen uznat reklamaci těch vad, které zákazník mohl zjistit bezprostřední kontrolou kompletnosti dodávky, avšak tuto kontrolu neuskutečnil včas nebo včas neoznámil zjištěné vady dodavateli.

7.1.4. Jakékoliv další vady je zákazník povinen oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co zákazník mohl existenci dané věci zjistit při vynaložení dostatečné péče, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.1.5. V případě vad dodaného zboží má zákazník právo na odstranění vad zboží (a to i opakovaně) nebo slevu z ceny zboží. V případě, že existenci vady zboží lze posoudit jako podstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, kdy zvolí odstranění vad zboží a dodavatel tyto vady v přiměřené lhůtě neodstraní.

7.1.6. Pokud má zákazník postavení spotřebitele, má zákazník kromě práva na odstranění vad zboží a slevu z ceny zboží i práva uvedená v § 2106 a 2107 občanského zákoníku.

7.1.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.1.8. Práva z vad dodaného zboží vyřizuje provozovatel internetového obchodu. Zákazník dále bere na vědomí, že osobou, která je dodavatelem pověřená k odstraňování vad zboží a posudků je: Europapier Slovensko, s. r. o., SCP PAPIER, a.s., GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o., Antalis, a.s. a DataLine Technology, a.s.

7.2. Reklamace zboží

7.2.1. Zákazník bere na vědomí, že dodavatel si vyhrazuje právo za účelem posouzení oprávněnosti reklamace požadovat zaslání reklamovaného zboží zákazníkem dodavateli. Zákazník se může informovat o stavu reklamace na telefonním čísle 210 012 300 a e-mailem na adrese reklamace@expresta.cz.

7.3. Zrychlený online postup při reklamaci

7.3.1. Pro rychlé a snadné uplatnění reklamace postupujte podle tohoto návodu.

7.4. Standardní postup při reklamaci

7.4.1. Zákazník uplatní reklamaci písemnou formou dopisem zaslaným na adresu Expresta s.r.o., Squarebizz Bory, Devínska Nová Ves 7465, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, nebo e-mailem na reklamace@expresta.cz, ve kterém specifikuje reklamovanou vadu a zadá své kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresu a číslo bankovního účtu).

7.4.2. Součástí písemného uplatnění reklamace musí být fotodokumentace reklamované vady a doklad o zaplacení za reklamované zboží.

7.4.3. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace je zákazník na požádání rovněž povinen zaslat reklamované zboží dodavateli. V takovém případě zákazník zboží řádně zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškození při přepravě a tuto zásilku doručí na adresu dodavatele: Expresta s.r.o., Squarebizz Bory, Devínska Nová Ves 7465, 841 07 Bratislava, Slovenská republika. Zásilku se zbožím doporučujeme pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

7.4.4. Po obdržení reklamace a v případě žádosti o zaslání reklamovaného zboží rovněž po obdržení zásilky s reklamovaným zbožím dodavatel vystaví reklamační protokol, který následně pošle zákazníkovi e-mailem na jím uvedenou adresu v reklamačním dopise/e-mailu.

7.4.5. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud má zákazník postavení spotřebitele, má po uplynutí této lhůty práva uvedena v § 2106 občanského zákoníku.

7.4.6. O výsledku reklamace bude kupující informován prostřednictvím e-mailu, kam mu bude zaslán reklamační protokol bezprostředně po ukončení reklamačního řízení.

7.4.7. V případě odstranění vad zboží bude případné nově dodané nebo doplněné zboží zasláno zákazníkovi na náklady dodavatele.

7.4.8. Při uznané reklamaci dodavatel uhradí zákazníkovi účelně vynaložené náklady na dopravu zboží k reklamaci.

7.4.9. V případě, kdy zákazník v souladu s těmito obchodními podmínkami důvodně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, bude mu vrácena zaplacená cena zboží, a to převodem na účet zákazníka nejpozději do 7 dnů od ukončení reklamačního řízení.

7.4.10. Na zboží a služby tisku může zákazník uplatnit práva z vad zboží jen v případě, že na žádost dodavatele doručí dodavateli všechny kusy reklamované položky.

7.5. Reklamace nekompletní zásilky

7.5.1. Po doručení zásilky zákazníkovi je zákazník povinen si zkontrolovat kompletnost zásilky v porovnání s objednávkou. Případné nedostatky je povinen hlásit ihned dodavateli do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nemusí být uznány.

7.6. Reklamace mechanického poškození z přepravy

7.6.1. Dodavatel je povinen zabalit zboží tak, aby nevznikla na zboží škoda během přepravy. Stejně tak je povinen spolu se zbožím dodat fakturu, kterou zákazníkovi dle jeho výběru zašle buď formou e-mailu nebo spolu s objednaným zbožím.

7.6.2. Zákazník je oprávněn zkontrolovat obal a obsah zásilky a převzít ji jen pokud není poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s kurýrem protokol o škodě nebo zásilku odmítnout převzít.

7.6.3. Mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutno nahlásit dodavateli okamžitě po převzetí zásilky. Nároky z později zjištěných vad takto poškozeného zboží si bude moci kupující uplatnit pouze pokud prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že objednané zboží je obvykle vyhotoveno a dodáno dle vlastní specifikace a přání zákazníka (např. tiskoviny, grafické návrhy apod.), a to včetně případů, kdy grafický návrh pro zákazníka vytváří grafik dodavatele. Pouze v případě, že zákazník má postavení spotřebitele a objednané zboží nemá povahu zboží vyhotoveného a dodaného dle vlastní specifikace zákazníka, má zákazník právo písemně (dopisem nebo e-mailem) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

8.2. V takovém případě je zákazník povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit dodané zboží zpátky dodavateli s tím, že zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.3. Dodavatel vrátí zákazníkovi cenu objednaného zboží včetně nákladů dopravy nejlevnějším způsobem, který dodavatel nabízí, do 14 dnů od momentu odstoupení zákazníka od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky dodavatel od zákazníka přijal. Jiným způsobem lze peněžní prostředky vrátit zákazníkovi pouze po dohodě a za předpokladu, že zákazníkovi tím nevzniknou žádné dodatečné náklady. Dodavatel ale není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než dodavatel obdrží zboží, nebo než mu zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.4. Zákazník nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání nad rámec běžného vyzkoušení. Zákazník může nadále odstoupit od smlouvy i u používaného či poškozeného zboží, dodavatel má ovšem nárok na snížení kupní ceny zboží. Ta se nesníží pouze v případě, že zákazník zboží opravdu jen vyzkoušel.

8.5. Zde si můžete stáhnout Formulář pro odstoupení od smlouvy.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto podmínek ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nemá neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

10.2. Pokud má zákazník postavení spotřebitele a pokud příslušné zákonné předpisy neumožňují odchýlení se od těchto zákonných ustanovení v neprospěch spotřebitele, uplatní se tyto obchodní podmínky v co nejširším přípustném rozsahu.

10.3. Práva a povinnost z kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi dodavatelem a zákazníkem z kupní smlouvy.

10.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20. 4. 2023